Archief
Google Earth

Google Earth

Andere voorrangsregels centrum Wateringen beter voor doorstroming

De voorrangssituatie op de kruising Heulweg-Herenstraat-Plein in Wateringen zou anders moeten.

Daarmee wordt de doorstroming van het verkeer in het dorpscentrum in ochtend- en avondspits een stuk beter. Wel krijgen fietsers dan minder voorrang, wat nadelig kan zijn voor de verkeersveiligheid. Die conclusie trekt het adviesbureau Sweco in een studie naar de verkeersproblemen op de kruispunten van de Heulweg met de Dorpskade en met het Plein. De studie maakt deel uit van de uitwerking van de vorig jaar vastgestelde Visie Wateringen. Daarin is de verkeersafwikkeling in het dorp een belangrijk thema.

Momenteel moet het verkeer komende vanaf de Herenstraat voorrang verlenen aan het verkeer op de route Heulweg-Plein vice versa. Dat levert in de spits lange wachtrijen op. De ruim honderd meter verderop liggende rotonde bij de Dorpskade maakt de situatie er niet beter op, omdat hier het fietsverkeer uit alle richtingen voorrang heeft. In het onderzoek is daarom ook gekeken naar oplossingen voor de rotonde. Daarvoor zijn diverse scenario's met behulp van een verkeerssimulatie berekend.

De gunstigste oplossing zou het aanbrengen van een bypass (een aparte verbinding) zijn voor het verkeer vanuit Kwintsheul richting Dorpskade. De uitkomst wordt nog beter als het fietsverkeer uit de rotonde wordt gehaald door het tweerichtingenfietspad aan de noordzijde door te trekken. De oversteken op de Heulweg en de Dorpskade moeten dan wel verplaatst worden om voldoende opstelruimte voor auto's te creëren. Dit is geen goedkope oplossing, omdat voor de bypass een duiker-brugconstructie over het water langs de Heulweg moet worden gemaakt. Bovendien wijst het adviesbureau er op, dat deze oplossing een aanzuigende werking kan hebben voor verkeer uit Kwintsheul dat in Wateringen-Zuid of Zwethove moet zijn.

Verkeerslichten

Sweco heeft ook gekeken naar een oplossing met verkeerslichten op de kruising Heulweg-Dorpskade. Deze zou dan weer een T-splitsing moeten worden. De doorstroming van het verkeer wordt daarbij echter alleen beter als er aparte opstelstroken voor het afslaand verkeer komen, waarvoor ruimte nodig is en dus ook kostbaar is. Bovendien kunnen verkeerslichten zorgen voor een verschuiving van het verkeer naar bijvoorbeeld de Harry Hoekstraat.

Voor het autoverkeer werkt de combinatie voorrang Herenstraat-Plein met rotonde Heulweg-Dorpskade met een bypass dus het beste, aldus het adviesbureau. Het verlies aan reistijd wordt daardoor meer dan gehalveerd. Niet uitgerekend is het scenario van verkeerlichten op beide kruisingen, maar Sweco verwacht daar weinig van omdat ze te dicht bij elkaar liggen. Een alternatief dat ook niet is uitgerekend, is een rotonde op de kruising Herenstraat-Plein. Dat werkt gunstig voor verkeer vanuit de Herenstraat, maar ook dan moet er wat gedaan worden aan de situatie bij de Dorpskade.

In de planning van Visie Wateringen staat dat met de herinrichting van de beide kruispunten zo spoedig mogelijk zou moeten worden begonnen. Nu het Sweco-rapport naar de gemeenteraad is gestuurd, wil de fractie van Westland Verstandig tijdens de komende vergadering van de commissie Ruimte van wethouder Gardien weten of de conclusies uit het rapport worden gedeeld en wat er op korte termijn wordt gedaan aan de doorstroming van het verkeer in Wateringen.