Archief

Westland Verstandig wil alsnog 'man en paard' bij onderzoek bestuurscultuur

De fractie van Westland Verstandig wil concreet weten op welke kwesties wordt gedoeld in de rapportage van burgemeester Van Ardenne over de bestuurscultuur in de gemeente Westland. De fractie heeft daartoe donderdag schriftelijke vragen ingediend bij het college van B en W.

Om een onderzoek naar die bestuurscultuur was door de gemeenteraad gevraagd naar aanleiding van de affaire rondom voormalig burgemeester Van der Tak en cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst. Van der Tak had op eigen houtje een subsidie van 100.000 euro toegezegd, zonder dat daarvoor de vereiste procedure via college en gemeenteraad was doorlopen.

Naar aanleiding van de desbetreffende motie van 7 november jl. is onder leiding van waarnemend burgemeester Van Ardenne een intern onderzoek ingesteld. Daarbij zijn onder meer gesprekken gevoerd met alle wethouders van de bestuursperiode 2014-2018 en sleutelfiguren binnen de gemeentelijke organisatie om vergelijkbare voorbeelden en ervaringen te inventariseren en om te vragen naar verbeterpunten.

In de 'Rapportage van bevindingen goed functioneren van gemeentebestuur' die op 7 februari is uitgebracht, stelt Van Ardenne dat er zich geen incidenten hebben voorgedaan die direct vergelijkbaar zijn met de kwestie rond de 'Kwekers'. Wel worden negen 'observaties' geschetst waarin de besluitvorming niet volgens de regels is verlopen. Daarin worden echter geen namen van betrokken personen en organisaties genoemd.

Westland Verstandig wil nu alsnog concreet inzicht in die zaken hebben.

Aanvulling: reactie burgemeester

Burgemeester Van Ardenne heeft binnen 24 uur gereageerd op de vragen van Westland Verstandig. Zij wijst het verzoek van de fractie gemotiveerd af. Van Ardenne stelt onder meer, dat de rapportage van bevindingen geen integriteitsonderzoek is en geen waarheidsvinding. Verder wordt aangevoerd, dat de gehanteerde onderzoeksmethode zich niet leent "om ongetoetst meer achtergrond van de observaties te duiden".

Er is in de raadsvergadering van 20 februari jl. een door alle fracties ingediende motie aanvaard inzake aanbevelingen en follow-up van de rapportage van bevindingen. "Met het aanvaarden van de motie 22.9 heeft de raad de discussie over de rapportage van de bevindingen afgeconcludeerd", stelt Van Ardenne namens het college van B en W.

Categorieen:
Westland Algemeen