Archief

Raadsfracties willen, al dan niet gedeeltelijke, heropening Ambachtsweg

Er komen dinsdagavond in de Westlandse gemeenteraad mogelijk twee moties aan de orde om de Ambachtsweg in Wateringen weer geheel of gedeeltelijk open te stellen.

Vooral op dringend verzoek van omwonenden is de weg op proef een jaar afgesloten geweest. Het laat zich raden dat de bewoners die situatie direct blijvend willen maken en zij vonden daarvoor gehoor bij wethouder Varekamp. Maar binnen de gemeenteraad wordt daar toch anders over gedacht.

De fracties van CDA en GemeenteBelang Westland (GBW) merken op dat de Ambachtsweg van oudsher een gebiedsontsluitende verbindingsweg is in twee richtingen tussen Wateringen met Den Haag Zuid/West en de Erasmusweg, en zo ook is opgenomen in bestemmingsplannen. In 2020 is de Ambachtsweg heringericht, waarbij de fietsstroken zijn verbreed en de kruispunten beter gemarkeerd werden. Er is niet geëvalueerd of de beoogde verkeersveiligheid ook echt verbeterd is, daar de weg na de herinrichting niet meer voor doorgaand verkeer is opengesteld, stellen zij.

CDA en GBW brengen in herinnering dat de gemeenteraad via een motie op 20 november 2020 het besluit heeft genomen dat de definitieve Ambachtsweg-oplossing tot stand kan komen via een nieuwe ontsluitingsweg door een nieuwe woonwijk aan de westkant van de Ambachtsweg.

Hoe echt was de proef?

De afsluiting was aangekondigd als een proef van een jaar, maar aangezien er nu conclusies worden getrokken op grond van aantallen uit modelberekeningen kan van een daadwerkelijk proef niet meer gesproken worden, stellen de fracties, "nog ongeacht de vraag of het verkeersmodel ook de waarheid benadert".

Per saldo vinden CDA en GBW dat Wateringers in elke woonwijk waar zij wonen rechtstreeks van en naar het centrum van Wateringen moeten kunnen rijden zonder omweg door Den Haag via de Erasmusweg, en dat daardoor bijvoorbeeld ook het instellen van eenrichtingsverkeer op de Ambachtsweg niet tot de mogelijke oplossingen gerekend kan worden. Mede daarom willen deze fracties dat aan de Ambachtsweg "zo snel als mogelijk is" haar functie van doorgaande weg in twee richtingen conform bestemmingsplan daadwerkelijk wordt teruggegeven.

Eénrichtingsverkeer

De fractie van de LPF is het in de kern eens met de vaststellingen van CDA en GBW en stelt in haar motie, dat de verkeerssituatie rondom Wateringen zich niet leent om de Ambachtsweg compleet af te sluiten. Ook zij vindt dat de omliggende wegen door de afsluiting momenteel veel verkeersintensiteit ondervinden en hierdoor juist de verkeersveiligheid in het gedrang komt en de druk op deze wegen ook toeneemt.

De LPF vraagt het college om van de Ambachtsweg juist wel een eenrichtingsweg te maken, "om hierdoor toch aan de verwachtingen te voldoen en het aantal verkeersbewegingen te verminderen". Deze oplossing zou moeten worden ingezet als tussenoplossing tot realisatie van een ongelijkvloers kruispunt Erasmusweg-Wippolderlaan en de bouw van de nieuwe wijk Wateringen Noord.

"Vanuit het oogpunt van de Wateringse inwoners zou de eenrichting dan vanuit Wateringen naar Den Haag de beste oplossing moeten zijn", aldus de LPF, die verder stelt dat de weg zodanig moet worden ingericht dat de verkeersveiligheid gewaarborgd is voor onder andere de fietsers.

Bij deze korte motie kan opgemerkt worden, dat er dan mogelijk ook nog het een en ander geregeld moet worden voor de bewoners van het deel van de Ambachtsweg en omgeving ten noorden van de Prins Bernhardstraat, omdat die bewoners dan zonder verkeerstechnische ingrepen geen mogelijkheid meer hebben om via een kleine omweg naar de kern van Wateringen te rijden.

Procedure
Normaal gesproken worden op zichzelf staande moties in de gemeenteraad van Westland tijdens een bepaalde raadsvergadering ingediend en pas in de volgende commissie- en raadsvergadering besproken. Zowel CDA-GBW als LPF gaan dinsdagavond bij het begin van de raadsvergadering voorstellen om deze twee moties toch direct te bespreken.
Om een meerderheid te verkrijgen, zijn - als iedereen er is - 20 stemmen nodig. CDA en GBW komen samen tot 16. De LPF (7 stemmen) heeft er nog heel wat meer te winnen.