Archief
Signbiblio

Signbiblio

Gemeente vordert formeel 40.000 euro terug van Kwekers in de Kunst

De gemeente Westland zegt niet anders te kunnen doen dan de aan Kwekers in de Kunst betaalde 40.000 euro juridisch terug te vorderen. Dat komt omdat de culturele instelling niet alleen een bezwaarschrift bij de Bezwarencommissie van de gemeente heeft neergelegd, maar ook naar de rechtbank is gestapt. Toch staat de gemeente nog steeds open voor een 'minnelijke oplossing'.

Dit schrijft het college van B en W in een raadsbrief over de stand van zaken rond de kwestie Kwekers in de Kunst. In november vorig jaar nam de gemeenteraad een motie aan, waarin het college werd opgedragen de al betaalde 40.000 euro terug te vorderen, geen verdere betalingen aan Kwekers in de Kunst te doen en snel met de instelling in gesprek te gaan.

In dat gesprek op 11 januari werd gevraagd aan te geven welke aantoonbare uitgaven Kwekers in de Kunst had gedaan ten behoeve van de opening van het World Horti Center. Toen dat niet gebeurde, oordeelde de gemeente dat er geen schade was geleden en werd de instelling verzocht de 40.000 euro terug te storten. "Bedoeld als ultieme poging tot een minnelijke oplossing te komen."

Kwekers in de Kunst besloot echter bij de Bezwaarcommissie een bezwaarschrift in te dienen. Ook werd op 20 februari een beroep ingediend bij de rechtbank 'vanwege het vermeend niet tijdig nemen van een besluit', zijnde het intrekking van de toezegging. Daarmee is volgens het college een juridisch traject ingezet, waardoor de gemeente genoodzaakt is hetzelfde te doen.

De aangifte die door Kwekers in de Kunst is gedaan over het door de gemeente openbaar maken van het email-verkeer met de gemeente over de toegezegde 100.000 euro, is overigens op niets uitgelopen. Het Openbaar Ministerie heeft de partijen laten weten niet tot vervolging te kunnen overgaan. Kwekers in de Kunst is geadviseerd deze zaak voor te leggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Die houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

Categorieen:
Westland Politiek