Archief
Dennis van Schie 1

Dennis van Schie 1

'Watertoren behoeden voor verder verval'

Een te starre monumentenzorg is een bedreiging voor het voortbestaan van erfgoed. Als er geen economisch draagvlak is om gebouwen een nieuw leven in te blazen, dreigt verder verval. Dit zegt het Westlandse college van B en W in zijn motivering om akkoord te willen gaan met het plan voor negen appartementen in en aan de watertoren aan de Verburchlaan in Naaldwijk.

In elke situatie waarbij erfgoed in het geding is, dient ontwerpend onderzocht te worden welk gebruik hierbij het beste past en hoe dit economisch rendabel zou kunnen gebeuren, stelt het college in een brief die donderdag naar de gemeenteraad is gestuurd.

Architectonische betekenis

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke monumentencommissie zijn een andere mening toegedaan. Nieuwbouw kan een monument versterken, maar daar is volgens beide instanties binnen het voorliggende plan geen sprake. Zij vinden dat de economische haalbaarheid te veel de boventoon heeft gevoerd, "waarbij voorbij gegaan is aan de architectonische betekenis van het gebouw".

Toch zegt het college de economische haalbaarheid zwaarder te wegen dan de uitgebrachte adviezen van genoemde Rijksdienst en de monumentencommissie. "Met het project wordt de watertoren behoed voor verder verval."

Gesteld wordt, dat het plan voldoet aan de primaire stedenbouwkundige beoordelingscriteria en dat de Welstandscommissie een positief advies heeft uitgebracht. Verder komen er voldoende aanvullende parkeerplaatsen (in totaal 19 waar er 17 zijn vereist).

Ter inzage

Het ontwerp van een 'verklaring van geen bedenkingen' wordt op 28 juli voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Daarna wil het college de gemeenteraad voorstellen die verklaring af te geven, waardoor een omgevingsvergunning voor het plan kan worden verstrekt.