Archief

Gesteggel over moestuinderij duurt voort

De kans dat moestuinderij Het Middenland in Maasland haar activiteiten dit jaar kan voortzetten, is gering.

De moestuinderij begon medio 2021 als nevenactiviteit (en extra inkomstenbron) bij boerderij Landlust aan de Oostgaag in Maasland. Het concept is simpel: tuinder Bas de Groot en twee stagiairs zorgen voor het zaaien en plannen van alle teelten, de afnemers (zogenoemde oogstgenoten, lokale mensen die op zoek zijn naar groenten uit de streek) krijgen wekelijks een mail met welke groenten ze dan mogen oogsten.

Hoe mooi de gedachte achter dit concept volgens velen ook is, de moestuinderij past niet binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied Gras', dat in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. In dat bestemmingsplan is een lijst van toegestane nevenactiviteiten van boerderijen opgenomen (variërend van hoefsmederij tot bed & breakfast), maar een moestuinderij staat daar niet tussen. De initiatiefnemers waren daarvan niet op de hoogte en hadden bij het starten van hun moestuinderij ook geen contact opgenomen met de gemeente Midden-Delfland.

Gezien het eerder genoemde, hing De Groot zelfs een dwangsom boven het hoofd als hij de activiteiten niet tijdig zou stoppen. Volgens de initiatiefnemer was die dwangsom gelijk aan de omzet van het eerste jaar. Uiteindelijk stond de gemeente het toe dat de moestuinderij het seizoen zou afmaken. Op 22 november was de laatste dag. Daarna is de moestuinderij weggehaald.

Nieuw plan

Afgelopen december zijn de initiatiefnemers en de gemeente om de tafel gegaan, om te kijken naar mogelijkheden voor de moestuinderij in 2022. Zowel De Groot als wethouder Sonja Smit noemen die gesprekken 'constructief'. Vanuit de gemeente werden twee opties geboden: één daarvan was een ander perceel op de boerderij. "Voor een tuinderij in de vorm van vollegrondsteelt met een maximale omvang van 4.000 m2 én gelegen binnen het bouwvlak van het agrarische bedrijf is volgens het bestemmingsplan geen uitgebreide voorbereidingsprocedure nodig", laat Smit desgevraagd weten. De andere optie was een alternatieve locatie elders in de gemeente.

De Groot ziet beide opties echter niet zitten. Over het kleinere perceel zegt hij: "Helaas biedt dit onvoldoende mogelijkheid, omdat de tuinderij dan maar een perceel kan gebruiken van 25 procent van het perceel van 2021. Dit is dus geen reële optie." Ook de alternatieve locatie is onderzocht. "Gezien gebruik in het verleden van de locatie voor o.a. sierteelt en grondopslag is er een bodemonderzoek gedaan. Uit de eerste resultaten blijkt alleen dat resterende residuen in de bodem te hoog zijn voor biologische voedingslandbouw. Hiermee is dus deze optie komen te vervallen voor biologische groenteteelt."

Bestemmingsplanwijziging

Inmiddels heeft De Groot gekozen voor een derde optie, namelijk een wijziging van het bestemmingsplan. Dit houdt een langdurig proces in. "Dit betekent dat er in 2022 geen tuinderij zal zijn. Vervelend voor de ondernemende initiatiefnemers en de deelnemende oogstgenoten, maar overkomelijk", aldus de moestuinder. Een conceptaanvraag van De Groot viel echter niet goed bij de gemeente. In de aanvraag wordt namelijk gesproken van een moestuinderij met een bruto-oppervlak van 8.500 m2. "Dat is twee keer zo groot als de tuinderij van vorig jaar en de tuinderij zou dan opnieuw niet in het bouwvlak komen", zegt wethouder Smit. "Deze afmeting overschrijdt het maximaal aantal vierkante meters aan nevenactiviteiten waarvoor we volgens het bestemmingsplan bij afwijking vergunning zouden kunnen verlenen", verklaart zij.

De gemeente reageerde op deze conceptaanvraag met een mail, waarin de initiatiefnemers werd verteld dat de kans groot is dat hier geen vergunning voor wordt afgegeven. Voor De Groot en de zijnen een nieuwe tegenvaller. "Hiermee is bijna de laatste hoop weggevaagd dat moestuinderij Het Middenland nog een plek zal krijgen bij Boerderij Landlust en binnen Midden-Delfland", aldus De Groot, die desondanks zijn aanvraag toch heeft doorgezet. Volgens de gemeente zal de wettelijk vastgelegde procedure nu worden doorlopen. Die duurt een half jaar. Smit: "Bij onze beoordeling hebben we de verplichting niet alleen rekening te houden met de belangen van de initiatiefnemer, maar moeten we ook andere belangen afwegen, zoals die van de natuur, het landschap, het verkeer en de rust."

Omgevingsvisie 2.0

Wat de uitkomst van de vergunningprocedure is, zal dus nog moeten blijken. Daarnaast spreekt de nieuwe gemeenteraad later dit jaar onder andere over het thema 'stadslandbouw' in het kader van de nieuwe Omgevingsvisie 2.0. De raad gaat dan met belanghebbenden in gesprek, met de vraag of een moestuinderij kan worden toegestaan en onder welke voorwaarden.