Archief

Wat vinden de partijen in Maassluis van verkiezingsthema's?

De WOS ging de straat op en vroeg inwoners uit de hele regio wat zij belangrijke verkiezingsthema's vinden. Dat zijn Wonen, Kennisontwikkeling, Vergroening, Zorg en Economie. In de verkiezingsprogramma's zijn we op zoek gegaan naar wat de partijen die meedoen aan de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 daarvan vinden. De partijen staan in alfabetische volgorde. Links naar de volledige verkiezingsprogramma's staan onderaan.

Wonen

CDA: Veel starterswoningen bouwen voor jongeren en jonge gezinnen en meer appartementen en studio’s. De Woonvisie uit 2019 wordt uitgevoerd. Minimaal 500 woningen bouwen. Splitsen van woningen en verhuur onder voorwaarde dat de woningeigenaar zelf in eigen deel van de woning blijft wonen voor meer woonruimte. Omvormen van overbodige bedrijfspanden naar woningen. Ruimte bieden in bouwprojecten en bestaande wijken voor wonen met zorg. Doorstroming bevorderen en scheef wonen tegengaan met bijvoorbeeld wooncoach. Iedereen die in Maassluis een huis verhuurt, is verplicht een verhuurdersvergunning aan te vragen ook voor bestaande contracten. Bij misstanden verhuurdersvergunning intrekken.Voldoende geschikte woningen voor ouderen waar zij zelfstandig kunnen wonen, met zorg, hulp en ontmoeting thuis en dichtbij.

ChristenUnie: Woonverplichting bij nieuwbouw, zodat huisjesmelkers niet alles kunnen opkopen. Bescherm huurders en particuliere kopers beter met verhuurvergunningen. Zo kan de gemeente ook toeristische verhuur beter. In de woonvisie komen noodzakelijke maatregelen te staan voor een gezonde woningmarkt en woningcorporaties, huurdersverenigingen, wijkvertegenwoordigers en verenigingen van eigenaren krijgen prominente rol bij het opstellen. Het eigen-woning-bezit dient gestimuleerd te worden. De sociale woningverhuur houdt mensen arm en afhankelijk. Wooncoach zorgt voor betere doorstroming ouderen. Woningeigenaren krijgen hulp bij levensloopbestendig maken van hun woningen.

D66: Niet bouwen in het groen en in Midden-Delflandgebied. Binnenstedelijk bouwen, extra woningen voor starters, bedrijfspanden en kantoren omvormen tot woningen. Doorstroming bevorderen en zelfbewoningsplicht voor betaalbare woningen. Bouwen aan gemengde wijken en een evenwichtig woningaanbod. Aandacht voor nieuwe woonvormen en bij hoogbouw voor levendigheid op de begane grond.

Forum voor Maassluis: Iedereen moet zich veilig voelen in eigen huis en de buren kennen. Huisvesting, leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid zijn belangrijke punten voor fijn wonen in Maassluis. Vernielers krijgen direct de rekening en er zou een nachtboa moeten komen.

GroenLinks: Bij nieuwbouw komen er minimaal 35 procent sociale huurwoningen, en 20 procent betaalbare koopwoningen en middeldure huurwoningen.‘Dichter’ bouwen: meer (kleinere) woningen per project, en waar mogelijk meerde hoogte in. Woningbouwprojecten zo snel mogelijk uitvoeren. Nieuwe woningen worden beter afgestemd op de woonwensen van verschillende doelgroepen. Meer woningen voor jongeren, alleenstaanden en ouderen. Denk aan studio's, tiny houses of een 'knarrenhof'. Zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding tegen huisjesmelkers en beleggers. Het uitbuiten van huurders moet worden aangepakt. Investeren in gemengde wijken. Woningcorporaties moeten sloopflats langer aanhouden voor tijdelijke verhuur van leeggekomen woningen. Sloop alleen toestaan als er minstens zo veel woningen voor terugkomen. Waar mogelijk worden lege bedrijfs-, winkel- en kantoorpanden omvormen tot woningen.

Leefbaar Maessluys: Meer woningen bouwen voor starters en middeninkomens. Tientallen studentenwoningen realiseren. Opkoopbescherming en anti-speculatiebeding invoeren. Zelfbewoningplicht uitbreiden. Geen voorrang voor statushouders op sociale huurwoningen. Aanbod sociale huurwoningen tot minimaal 40 procent opvoeren. Jong en oud samenvoegen in wooncomplexen. Meer aandacht voor erfgoed en mooie architectuur. Bouwen van een laatste woontoren langs de Waterweg. Koningshoekzone herstructureren.

Maassluis Belang: Bouwen, bouwen, bouwen is de enige oplossing voor de woningnood. Doorstroming bevorderen. Onderzoek doen naar mogelijkheid tot bouwen van starterswoningen van 60 m2, zowel huur als koop. Toename van woningen moet niet zorgen voor overlast. Wijken moeten goede ontsluiting, parkeergelegenheid en speeltuinen hebben.

PvdA: Bouwen voor inwoners en niet voor winst van beleggers en projectontwikkelaars. In de toekomst is 38 procent van de woningen sociale huurwoning. In nieuwbouwprojecten minimaal 15 procent middeldure huurwoningen (met een huurprijs tot max. 1.050 euro per maand) en 15 procent betaalbare koopwoningen (tot de NHG grens en ook woningen daaronder). Meer woningen voor inwoners met een bescheiden inkomen, zoals starters, maar ook meer woningen voor ouderen en doorstroming blijven bevorderen. Voor elke gesloopte sociale huurwoning komt er een terug. Bij nieuwbouwprojecten van particuliere ontwikkelaars termijn instellen wanneer de huizen moeten staan. Meer gestapeld bouwen en doorstroming van senioren blijven bevorderen ook met kortingsregeling tegen hoge huurverschillen.

VSP: Pact Wonen uitvoeren. Minstens 35 procent sociale huur in nieuwbouwprojecten, toepassen Maassluise model. Woningvoorraad afstemmen op inwoners en vooral starters en senioren. Geschikte huisvesting voor kwetsbare doelgroepen, stimuleren van geclusterde, kleinschalige woonvoorzieningen en kangoeroewoningen. Flatcoaches in een aantal complexen die bewoners helpen bij opzetten van activiteiten, maar ook snel kunnen reageren op behoeften of problemen. Verder voorbereiding van sanering gebied Sluispolder-Oost en een kritische beoordeling van bouwprojecten.

VVD: Meer bouwen in Maassluis, in alle segmenten. Doorstroming op de woningmarkt bevorderen door het kopen in het hogere segment te stimuleren, door goedkoper te bouwen zodat starters vanuit huur sneller doorstromen naar koop. Daarvoor de starterslening verhogen en huurwoningen verkopen. Niet meer dan 30 procent sociale woningen in Maassluis. Ook omdat de gemeente maximaal 25 procent van alle sociale huurwoningen mogen toewijzen aan eigen inwoners. Meer binnenstedelijk bouwen en ontwikkelen en dat mag niet ten koste gaan van het woongenot en de infrastructuur. Nieuwbouw kan alleen als er ook een goede ontsluiting is voor het verkeer in en uit Maassluis en omgeving. Op dit moment is het duur wonen in Maassluis, te duur. Maassluis moet van de top 5 procent duurste gemeenten binnen aantal jaar tot de 50 procent goedkoopste behoren.

Kennisontwikkeling

CDA: Activiteiten- en kennisaanbod aan scholen op het gebied van sport, techniek, cultuur, duurzaamheid, gezondheid en verkeer voor alle kinderen beschikbaar maken. Meer samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs, zowel binnen de stad als in de regio. Geld dat de gemeente van het Rijk ontvangt voor voor- en vroegschoolse Educatie maximaal besteden om achterstanden tegen te gaan. Geld samen met het onderwijs verdelen waar extra vaardigheden of kennis nodig is. Aantrekken van start-ups, onder andere vanuit de visie Maritiem Maassluis, gericht op nieuwe technieken en het mogelijk maken van duurzame ontwikkelingen.

ChristenUnie: Onderwijs, overheid en arbeidsmarkt in Maassluis moeten meer samenwerken. Dat kan door actief de samenwerking te zoeken, bijvoorbeeld door aan te haken bij groepen die dit al doen, zoals ondernemersverenigingen, een lokaal netwerk, maar bijvoorbeeld ook door in haar aanbesteding te stimuleren dat plaatselijke aannemers stageplekken beschikbaar stellen. De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte als middellange termijn.

D66: Iedere scholier moet kwalitatief goede bijles kunnen krijgen. Samenwerking onderwijs en culturele instellingen. Geen autoverkeer meer rond scholen en meer aandacht voor verkeersveiligheid op scholen. Schoolgebouwen moeten goed zijn, goede ventilatie hebben en ook een conciërge.

Forum voor Maassluis: -

GroenLinks: Alle leerlingen verdienen gelijke kansen. Alle kinderen moeten een goede opleiding kunnen volgen. Ook wanneer hun ouders het Nederlandse schoolsysteem niet kennen, ze thuis financiële problemen hebben, ze een lichamelijke of mentale beperking hebben, of thuisloos zijn. Scholen krijgen extra middelen voor buitenschoolse begeleiding. Scholen krijgen een gezonde schoolkantine, inclusief gezonde snackautomaten. Voor Iedere Maassluizer is er een stageplek. De gemeente is zelf een grote werkgever en geeft het goede voorbeeld door meer stageplaatsen aan te bieden. In de bibliotheek komen meer stilteplekken voor studeren, werken of lezen. Huiswerkbegeleiding wordt beschikbaar voor iedereen die daarom vraagt.

Leefbaar Maessluys: Schoolzwemmen herinvoeren. Ondersteuning bij achterstand bij leerlingen. Verplichte reanimatiecursussen voor oudere scholieren. Niet-Westers onderwijs moet beperkt worden. LHBT-emancipatie wordt onderwezen met biologisch-wetenschappelijke bevindingen. Komst gymnasium stimuleren. Leerklimaat op scholen moet verbeterd worden. (Meer) aandacht voor lokale democratie, lokale geschiedenis, levensbeschouwing, filosofie, baankans en praktijk in het onderwijs. Onderwijs moet ook leren over cultuur, normen en waarden. Maatschappelijke stage invoeren.

Maassluis Belang: Een nieuwe school bouwen. School Het Balkon wordt uitgebreid. Montessorischool wordt vernieuwd. Leraren krijgen een plek bij besprekingen tussen schoolbesturen en gemeente. Onderzoek doen naar de mogelijkheden praktijkschool in Maassluis. BBL en KBL moeten terugkomen in het VMBO.

PvdA: Werkelijke kansengelijkheid, zodat alle kinderen een goede opleiding kunnen volgen. Ieder kind moet naar een brede school kunnen gaan, met een goede school, (liefst gratis) kinderopvang, voldoende buitenschoolse activiteiten en brede talentontwikkeling. Scholen ondersteunen om het lerarentekort aan te pakken. Gemengde scholen in gemengde wijken. Maximale deelname aan voorschoolse opvang met voor en vroegschoolse educatie (VVE) stimuleren en organiseren om taalachterstanden tegen te gaan. Goede schoolgebouwen: de Montessori en Het Balkon moeten binnen twee jaar worden aangepakt. Binnen drie jaar een nieuwe school in Wilgenrijk. Daarna ook de Parasol, de Regenboog en andere gebouwen aanpakken. Schoolgebouwen moeten duurzaam en voor de lange termijn worden gebouwd. Meer integrale kindcentra (IKC’s) met sport- en cultuuraanbod in zowel primair onderwijs. Tekort aan stageplaatsen voor scholieren en studenten aanpakken en de gemeente geeft het goede voorbeeld met een groot stage- en trainee-aanbod. Stagiairs op MBO-niveau krijgen bij de gemeente dezelfde stagevergoeding als hbo- en wo-ers. Het onderwijs, de gemeente en lokale ondernemers moeten samenwerken om kansen op de arbeidsmarkt voor Maassluise jongeren te creëren met concrete afspraken over stageplaatsen.

VSP: Scholen moeten met samenwerkingspartners als bijvoorbeeld zorginstellingen zorgen voor de juiste begeleiding van kinderen en gezinnen en daarbij niet alleen letten op schoolprestaties maar ook op mogelijke gedragsproblemen. Goede kwaliteit van schoolgebouwen, goede spreiding van voortgezet onderwijs in de stad. Technisch onderwijs opzetten met bedrijfsleven. Onverminderd aandacht voor laaggeletterdheid. Vaste plek voor cultuur in lesroosters en voldoende aanbod van bewegingsonderwijs door vakleerkrachten. Stimuleren van jonge en innovatieve ondernemingen in de maritieme sector en stimuleren van Lely Campus.

VVD: Ieder kind moet ten minste met een startkwalificatie van school gaan en verdiend passend onderwijs. Schoolkeuze is zo vrij mogelijk. Stimuleren dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven. Gemeente zorgt voor ruimte nabij het schoolgebouw die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek, sport en cultuur. School- en sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen worden gebruikt. Veilige toegang voor scholen. Zorgen voor 'anti-pesten-pact'. Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen aan goede voorbereiding van kinderen op een baan en vervolgopleiding. De gemeente sluit aan bij initiatieven tot de vestiging van technisch (maritiem) praktijkonderwijs. Bewustwording van energietransitie in onderwijs en de Nederlandse taal is altijd de voertaal.

Vergroening

CDA: Duurzaamheid moet betaalbaar en bereikbaar zijn voor inwoners. Verminderen van energieverbruik door het stimuleren van huisisolatie, tegengaan van wateroverlast door het vergroenen van tuinen. Meer afval- en GFT containers in de buurten die tijdig worden geleegd. Inwoner laten zien wat er met het gescheiden afval gebeurt door voorlichting en bezoeken. Voor inwoners van Maassluis blijft het mogelijk om zonder extra kosten afval gescheiden weg te brengen bij de milieustraat. Bij nieuwbouwwijken en herinrichtingsplannen staat groen centraal. Bomen, gevelbegroeiing, perkjes en daktuinen spelen bij nieuwbouw een belangrijke rol. Tegen windturbines.

ChristenUnie: In de komende jaren moet het duurzaamheidsbeleid in Maassluis beter van de grond komen. Een Maassluise visie op alle verschillende onderdelen van duurzaamheid, uitgewerkt in praktische programma’s en actieplannen. Energiecoaches kunnen inwoners begeleiden en energiecoöperaties moeten voor vol aan worden gezien. De gemeente moet potentie van geo- en aquathermie benutten en steeds minder afhankelijk zijn van aardgas en houtige biomassa. Lage- en midden-temperatuur warmtenetten hebben meerwaarde voor de verwarming van woonwijken. Lege daken moeten worden gevuld met zonnepanelen en er komt daarbij een buurtbatterij voor opslag van energie. Afval scheiden bij de bron, zodat het beter kan worden gebruikt als grondstof voor andere producten. Bewoners betrekken bij plannen voor opwekking zonne-energie en windenergie.

D66: Afval scheiden volgens omgekeerd inzamelen en zwerfafval tegengaan door vervuilers hard aan te pakken. Overlast van houtstook voorkomen en vervuiling tegengaanKlimaatgevolgen toetsen bij herinrichting of nieuwbouw. Groene daken en plantentuinen stimuleren en hittestress tegengaan. Aansluiting op warmtenet. Walstroom stimuleren om overlast van schepen tegen te gaan. Meer huishoudens uitrusten met een warmtepomp en veel meer aandacht voor isolatie. Energiearmoede tegengaan en zonnepanelen subsidiëren. Gemeente heeft voorbeeldfunctie bijvoorbeeld in plaatsen van zonnepanelen. Grasparkeren in woonwijken stimuleren. Duurzaam bouwen is de standaard en onderzoek naar groene ozb-korting. Extra laadpalen voor eleektrische auto's en fietsen.

Forum voor Maassluis: Zorg voor Maassluis van morgen is voor iedereen. Behoud natuur die er is en zorg voor brede omarming van duurzame energiebronnen.

GroenLinks: De gemeente stelt een stadsecoloog aan om medewerkers en aannemers aan te sturen, te zorgen voor duurzame plannen en een goede uitvoering. De gemeente moet gekapte bomen vervangen door dezelfde hoeveelheid (in m3) biomassa. De kap van één oude boom kan betekenen dat er 5 tot 10 jonge boompjes voor terugkomen. Daarnaast worden nog eens 500 bomen extra geplant. Vooral tiny forests zijn hierbij een goede optie, met name voor de biodiversiteit. Bij het planten van bomen worden duurzame keuzes gemaakt. Jonge aanplant is goedkoper én slaat beter aan. De gemeente ondersteunt of initieert initiatieven zoals een voedselbos, een pluktuin, een vlinderweide en/of een bloesembomenlaan. Het centrum én de woonwijken worden vergroend, met goed onderhoudenplantenbakken en -perken. Het duurzame, ecologische maaibeleid wordt voortgezet. De gemeente zorgt dat iedere inwoner afval gescheiden kan inleveren op loopafstand. Voor opwekken windenergie, maar alleen als wordt voldaan aan strenge groene en sociale voorwaarden.

Leefbaar Maessluys: Groen, zoals groenstroken en parken, moeten behouden blijven. Daarom een nieuwbouwverbod in de Aalkeetpolder. Aandacht voor biodiversiteit. Samenwerken met andere gemeenten voor natuurbehoud. Haalbaar klimaatbeleid voeren; aanpassen aan het veranderende klimaat. Bestaande woningen niet van het gas. Inzetten op isolatie. Geen windturbines in Maassluis. Fietsnetwerk en aantal oplaadpunten voor elektrische auto's uitbreiden. Afval na-scheiden, niet bij de inwoner zelf.

Maassluis Belang: Klimaatdoel dat Maassluis gesteld heeft gaat te snel. Gemeente moet regierol aannemen in energietransitie. Afval gescheiden inzamelen. Vervoer via fiets bevorderen door plaatsen oplaadpunten en beveiligde fietsenstallingen bij winkelcentra. Oplaadpunten elektrische auto's plaatsen. Inzetten op deelscooters en deelauto's. Informeren over verduurzaming voor inwoners. Meer groen in de stad.

PvdA: in nieuwe buurten moet voldoende ruimte zijn voor spelen, groen, waterberging en ontmoeten. Bij duurzaamheidskeuzes altijd rekening houden met de betaalbaarheid voor alle inwoners van onze stad. Bij nieuwe wijken rekening houden met omgekeerd inzamelen. Huishoudens met meerdere mini containers moeten daar dan ook voor gaan betalen. Maassluis aansluiten op een warmtenet vanuit restwarmte uit de industrie of aardwarmte. Daarbij zoeken naar innovatieve oplossingen. Iedereen moet zijn huis kunnen blijven verwarmen, ook mensen met een oud huis of met een krappe portemonnee. Op korte termijn isolatie, energiebesparing, groene daken en opwekken van energie via zonnepanelen stimuleren. Duurzaamheidsdozen voor huurders en duurzaamheidslening promoten onder minder bedeelde huiseigenaren. Gemeente geeft goede voorbeeld met verduurzaming van de (gemeentelijke) gebouwen, inclusief de scholen en sportaccommodaties. Meer laadpalen voor elektrische auto's en fietsen. Ondersteunen van lokale bewonersinitiatieven rondom duurzame energietechnologie, zoals het Energiecollectief Waterweg. Het beheer van de buitenruimte blijft in handen van buitendienst, met eigen medewerkers. Vergroening van wijken en zo min mogelijk bomen kappen en als het toch moet, bomen terugplanten ter compensatie. Bewoners met voorlichting en subsidie aanmoedigen om hun eigen tuin, dakterrassen en/of daken te vergroenen en de tegels de tuin uit te doen. Aanleg van grastegels op parkeerplaatsen, andere waterdoorlatende bestrating, de afvoer van schoon hemelwater naar de bodem of het oppervlaktewater, het gebruik van regentonnen, sedum als groene bedekking van de daken en meer oppervlaktewater en meer kwalitatief groen.

VSP: De belangrijkste taak voor elke wethouder. Alle gemeentelijke gebouwen verduurzamen en verdere vergroening van de openbare ruimte en particuliere tuinen. De gemeente informeert inwoners over passende maatregelen. Extra aandacht voor wateropvang en -berging. Nascheiden van huishoudelijkafval bij afvalverwerking. Nieuwbouwwoningen krijgen een eigen parkeerplaats met oplaadpaal. Mogelijkheden aardwarmte onderzoeken als bron voor warmtenet. Elektrische ringbussen als duurzaam openbaar vervoer en pakketbezorging in de stad vanaf verzamelplek met elektrische voertuigen. Bomen in nieuwbouwwijken zijn extra en geen compensatie voor elders verdwenen bomen.

VVD: Verduurzamen in een voor iedereen behapbaar en betaalbaar tempo. is meer dan alleen een zonnepaneel. Nu inspelen op meer elektrisch rijden, want dat wordt de norm. Verduurzamen is bewustwording: hoe hoger de inzet van de inwoners samen met de gemeente, hoe lager de lasten. Meer groene plekken met bomen en planten in de stad en haar wijken. Groenonderhoud zo veel mogelijk met inwoners. Zij moeten afval zo goedkoop mogelijk kwijt kunnen, streven is zo veel mogelijk hergebruik en recycling. Gemeenteprullenbakken moeten groot genoeg zijn en worden vaker geleegd. Vervuilers moeten opruimkosten betalen.

Zorg

CDA: Samen met de zorgverzekeraar en zorg- en welzijnsorganisaties in de komende vier jaar 130 woningen (oplopend tot 170 in 2040) met nieuwe vormen van hulp en zorg aan huis en ontmoeting realiseren in bestaande bouw en nieuwbouw. In 2025 zijn minimaal 50 nieuwe verpleeghuisplekken gerealiseerd, oplopend tot 150 nieuwe plekken in 2040. De plek van de oude polikliniek is mogelijk ontwikkellocatie voor de realisatie van nieuwe verpleeghuisplekken. Nieuwe vormen van hulp en zorg aan huis ontwikkelen die ook aansluiten bij de leefwereld van oudere inwoners met een migratieachtergrond. Wooncoach en een verantwoorde financiering voor ouderen om woningen levensloopbestendig te maken via de blijverslening. Maassluis, als dementievriendelijke gemeente, verder invullen. Kleine initiatieven mogelijk blijven maken, zoals het inzetten op meer gebruik van de beweegtuin bij de Vloot en deze gebruiksvriendelijker maken met sportieve begeleiding. In de overgang naar de nieuwe werkwijze van de jeugdhulp vanaf 2023 in Maassluis kinderen, ondanks de wachtlijsten in de regio, lokaal de huidige hulp zonder wachttijden blijven bieden.

ChristenUnie: Op naar een participatiesamenleving: het is belangrijk dat mensen elkaar, als het kan, helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden. Extra investeren in preventie en vroegtijdige signalering. Want voorkomen is beter dan genezen. Uitgangspunt is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, te worden beschermd en zorg te ontvangen als dat nodig is.

D66: Gemakkelijke toegang tot de zorg, dementievriendelijke omgeving rond verzorgingstehuizen. Meer ondersteuning voor mantelzorgers. Innovatieve woon-zorgcombinaties ruimte geven en technologische oplossingen zoeken voor zorg in de eigen omgeving. Betrek cliënten bij de uitvoering van de jeugdzorg en stimuleer samenwerking tussen jeugdzorgaanbieders, sportverenigingen en scholen.

Forum voor Maassluis: Ouderen mogen niet worden gescheiden als ze zorg nodig hebben. Mensen die hulp nodig hebben, mogen niet stranden op voor hen onbegrijpelijke digitale wereld. Minder administratie en meer zorgverleners tegen langere wachtlijsten. Dementievriendelijke gemeente uitdragen. Geen uithuisplaatsingen in de jeugdzorg en betrek jongeren en ouders bij jeugdbeleid. Beter samenwerken met buurgemeenten voor goed zorgaanbod.

GroenLinks: De gemeente moet adequate zorg leveren, maar ook zorgen dat mensen fysiek en mentaal gezond blijven. Als mensen zorg nodig hebben, krijgen ze deze op maat. Er komt meer geld en aandacht voor jeugd- en mantelzorg. Actief preventief beleid om de gezondheidsachterstanden te verkleinen. Meer aandacht voor de zorgbehoeften van thuiswonende ouderen. Kleinschalige woonvormen met professionele hulp worden gestimuleerd. Fors meer geld steken in jeugdhulp. De gemeente stimuleert een gezonde leefstijl, onder meer in het onderwijs en via de lokale horeca en middenstand.

Leefbaar Maessluys: Gemeente moet goed waken over besteding van geld. Meer aandacht voor en een betere kwaliteit van jeugdhulp. Plek creëren waar bewoners terecht kunnen voor zorgvragen. Buurt- en jeugdwerk integreren in wijkteams. Maassluis moet toegankelijk zijn voor iedereen met een beperking. Mantelzorgers ondersteuning bieden. Hard maken voor eigen ambulancepost. Balkenendenorm handhaven in bestuur en management zorginstellingen.

Maassluis Belang: Juiste voorzieningen moeten toegankelijk zijn zonder lange wachtlijsten. Apotheken verspreiden over de stad. Maatwerk aan cliënten bieden. Communicatie over regelingen verbeteren. Ondersteuning en vangnet bieden aan mantelzorgers. Schotten tussen verschillende zorgdomeinen weghalen. Alle kinderen monitoren bij Centrum voor Jeugd en Gezin. Preventie is het sleutelwoord.

PvdA: Het budget voor jeugdhulp mag nooit een belemmering zijn om de hulp te leveren die nodig is. Passende hulp bieden aan ieder kind staat voorop. Wachtlijsten in Maassluis moeten worden voorkomen en jongeren die dat nodig hebben moeten snel de juiste hulp krijgen. Meer zelfstandige levensloopbestendige woningen nodig met daarbij gemeenschappelijke voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte. Ook nieuwbouwwoningen voor ouderen rond station west. Investeren in programma’s, waarmee mensen leren omgaan met eenzaamheid. Minima krijgen een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de Wmo. Lotgenotencontacten voor mantelzorgers mogelijk maken en onderzoeken of zij extra hulp nodig hebben en dat dan organiseren. Bijvoorbeeld met een concept zoals autismevriendelijke gemeenten.

VSP: Meer aandacht voor preventie en vroegsignalering van sociale problematiek. Stimuleren gezonde leefstijl (voeding, bewegen en gedrag) voor alle leeftijdsgroepen. Duidelijke informatievoorziening aan inwoners over het aanbod van zorg en welzijn. Voorgenomen bezuinigingen bij de Wmo heroverwegen. Langer zelfstandig wonen stimuleren Verkorten wachtlijsten en snellere doorlooptijden (vooral in de jeugdzorg).

VVD: Iedere inwoner de zorg krijgt die nodig is, maar wel met tegenprestatie. Zorg moet erop gericht zijn om op eigen kracht verder te kunnen, met een natuurlijk eindmoment. De budgetten in de (jeugd)zorg zijn ontoereikend om op dezelfde weg door te gaan, daar moet oplossing voor komen zodat inwoners ook los kunnen komen van de zorg. Zorg moet een middel zijn, geen doel. Ouderen moeten langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom moeten er nabij de zorgcentra in Maassluis koopcomplexen voor senioren komen. Welzijnsorganisaties onderhouden contact met mantelzorgers om overbelasting te voorkomen en een centrale plek waar zij terecht kunnen voor informatie en met hulpvragen.

Economie

CDA: Stroomopwaarts Werkleerbedrijf Maassluis blijft behouden. De gemeente investeert in basisbanen voor werkzoekenden als opstap naar regulier werk maar hoeft niet te leiden tot betaald werk. Coulance bij eventuele invulfouten, maar streng zijn voor inwoners met een uitkering die langdurig ongegrond medewerking weigeren, omdat het niet mag lonen om ongemotiveerd en ongeïnteresseerd te zijn. Onderzoek naar belonen werk en toestaan giften met beperkte waarde. MKB-vriendelijk aanbesteden. Met ondernemers en bedrijven een economische visie opstellen waarin ook zondagopenstellingen staan. Zorgen dat winkelcentrum Palet aantrekkelijk blijft en waar mogelijk een upgrade krijgt. Initiatieven ondersteunen op het gebied van Fair Trade.

ChristenUnie: Ondernemers worden ondersteund bij het opzetten van hun e-commerce activiteiten. Hierbij wordt er gezocht naar mogelijkheden dat bedrijven elkaar versterken. (Denk aan bezorgdiensten binnen de stad die zorgen voor snelle distributie van producten en denk aan platforms waarop een bepaalde branche zich kan profileren). Stroomopwaarts speelt een prominente rol in de economie van de stad. Ondernemers vinden er geschikte werknemers en werknemers ontwikkelen zich op hun eigen manier in een veilige omgeving. De gemeente zet samen met de provincie/Metropoolregio MRDH in op slimme combinaties van doelgroepenvervoer (regiotaxi’s, scholierenvervoer, wmo-vervoer) en openbaar vervoer op plekken en tijden waar reguliere buslijnen onvoldoende rendabel zijn. Er wordt onderzocht hoe, bijvoorbeeld via digitale platforms, privaat- en publiekvervoer verbonden kan worden. Mogelijkheden voor hogere korting of gratis openbaar vervoer voor mensen met een laag inkomen worden onderzocht.

D66: Hoogwaardige werkgelegenheid en een digitale economie. Geen betutteling over openingstijden, winkeliers en inwoners uit de hele stad betrekken bij het beleid en een coronanoodfonds instellen. Ruimte bieden aan lokale ondernemers in hoogbouw op de begane grond. Hoekse Lijn doortrekken tot Den Haag en zorg voor een nachtmetro.

Forum voor Maassluis: Iedereen moet zich veilig voelen in eigen huis en de buren kennen. Huisvesting, leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid zijn belangrijke punten voor fijn wonen in Maassluis. Vernielers krijgen direct de rekening en er zou een nachtboa moeten komen.

GroenLinks: Helaas laten consumenten de Maassluise binnenstad steeds vaker links liggen en kiezen ze voor online shoppen, of winkelen in Rotterdam of Delft. We willen Maassluis daarom nóg aantrekkelijker maken. Er komt een langetermijnvisie om de versnippering van de winkelcentra (centrum en Koningshoek) ongedaan te maken door de beide gebieden een duidelijke functie toe te kennen. Er komt gratis wifi in de binnenstad. Dit helpt de binnenstad aantrekkelijker te maken om te gaan shoppen. De openingstijden voor winkels worden ook op zondag verruimd. Nu mogen winkels open zijn op maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 tot 20.00 uur. Als winkeliers dat willen, mogen zij ook op zondagen hun winkels openen van 06.00 tot 22.00 uur. De openingstijden van de horeca worden vrijgelaten. Uiteraard mag dit geen extra overlast voor de omgeving geven. Maassluis krijgt een hoogwaardige sneltramverbinding, waardoor het mogelijk wordt om snel van Maassluis, via het Westland, naar Den Haag te reizen.

Leefbaar Maessluys: Rekening houden met ondernemers en personeel die geraakt zijn door de coronacrisis. Meer flexibiliteit voor de horecasector in de COVID-situatie. Een Horeca Herstelplan invoeren. Betere relatie tussen gemeente en ondernemers. Soepele regels voor terrassen. Verlagen en compenseren van precariobelasting. Maassluise bedrijven voorrang geven bij inkoop en inhuur door de gemeente. Een liberaal vestigingsklimaat voor ondernemers creëren. Soepele vergunningen geven met evenementen en sluit- en openingstijden. Meer doen met (water-)toerisme.

Maassluis Belang: Vertrouwen herstellen tussen bedrijfsleven en gemeente. Combinatie wonen en ondernemen bekijken in Kapelpolder. Lokale ondernemers actief benaderen bij inkoop. Voorwaardes stellen aan uitkeringen. Vangnet creëren voor zzp-ers. Ondersteuning bieden aan vastgelopen zzp-ers. Armoede terugdringen door scholing over geld en armoede. Schuldenlab doorzetten.

PvdA: Verbeteren de relatie tussen bedrijfsleven en de gemeente, door aan het begin van de volgende periode een conferentie met bedrijfsleven te beleggen en knelpunten in kaart te brengen en die te verwerken in de nieuw economische visie. Werkgevers verleiden te investeren in sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven die dat goed doen krijgen beloning: de MVO-Prijs en het Sociaal Werkpact MVS. Mogelijkheden van nieuwe en extra functies in leegstaande winkels toestaan. De (fysieke) locatie van het werkleerbedrijf van Stroomopwaarts in de oude Dukdalf behouden. Ontwikkelen van leer-werktrajecten met statushouders in de sectoren waar er veel behoefte aan werk is, zoals de zorg en techniek. Ouderen nog meer ondersteunen met omscholing en sollicitatieadvies. Experimenteren met mobiliteitspunten waarin je een deelauto, -scooter of -fiets kan gebruiken. 30 km/h voor de hele stad, op enkele hoofdontsluitingswegen na. Alleen die wegen moeten 50 km/h blijven vanwege de autobereikbaarheid en veiligheid. Verbetering van voet- en fietspaden, het aanpakken van knelpunten (woon- schoolroutes en routes naar metro- en busstation) en voor betere fietsenstallingen met oplaadmogelijkheden, te beginnen in de binnenstad. Kleinere ringbus door de stad, die inwoners naar de metrohaltes, busstation viaduct Maasland en winkelcentra kan brengen. Argos mobiel kan inwoners met een fysieke beperking en/of een laag inkomen vervoeren. Moderniseringen zoals elektrisch rijden en deelmobiliteit stimuleren, om het autogebruik en de parkeerdruk te verkleinen.

VSP: Startersloket moet terug voor beginnende ondernemers, in Kapelpolder en bij station west ruimte voor combinatie wonen en kleinschalige bedrijvigheid in nieuwbouw. Stichting Promotie Maassluis en Stichting Publieke Evenementen blijven ondersteunen. Werkleerbedrijf Dukdalf moet blijven en de nadruk moet liggen op werknemers en niet op productie.

VVD: Eén loket waar ondernemers terecht kunnen voor vragen en vergunningen. Lokale ondernemers altijd uitnodigen bij gemeentelijke aanbestedingen. Eén aanslag met lokale lasten per jaar voor ondernemers. Winkeliers bepalen zelf in onderling overleg openingstijden. In terrasseizoen uitbreiding van terrassen en kleine terrassen niet langer vergunningsplichtig. Investeren in het behoud van hoofdwinkelgebieden Koningshoek en Stadshart en twee regionale winkelgebieden Palet en Westeinde. Betere ontsluiting via de Rozenlaan naar de A20. Verkeersveiligheid heeft prioriteit. Herinrichten van parkeerplaatsen, bijvoorbeeld haaks parkeren, zal meer parkeerplaatsen opleveren. Nieuwe wijken moeten beter worden aangesloten op het fietsnetwerk. Bij ov-knooppunten komen voldoende fietsstallingen. Bij aanbestedingen voor ov houden altijd ruimte houden in de afspraken voor nieuwere, slimmere en goedkopere alternatieven. Duidelijke afspraken met aanbieders van deelmobiliteit om overlast te voorkomen. Betere aansluiting van ov op de regio’s Delft en Den Haag. Pont tussen Maassluis en Rozenburg blijft. Doelmatig beleid voor laadpalen. Het gebied rond de markt wordt voetgangersgebied.

De volledige verkiezingsprogramma's:
- CDA
- ChristenUnie
- D66
- Forum voor Maassluis
- GroenLinks
-
Leefbaar Maessluys
- Maassluis Belang
- PvdA
- VSP
- VVD

De lijsttrekkers van Maassluis zijn op donderdag 24 februari rechtstreeks in debat gegaan over drie prangende zaken: wonen, afvalscheiding en het streven om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit debat was een samenwerking van WOS en Rijnmond en is terug te zien op rijnmond.nl.

Categorieen:
Maassluis Politiek