Archief

Focus herstructurering tuinbouw

Meer initiatieven en meer regie op het gebied van herstructurering en een snellere ontwikkeling van de glastuinbouw. Dat zijn de meetbare doelstellingen in de beleidsnota en het uitvoeringsplan herstructurering glastuinbouwgebied Westland die door de gemeente Westland en andere partijen zijn opgesteld.

Hiermee krijgt de herstructurering van de glastuinbouw in Westland een impuls. Duurzaamheid, zowel bedrijfseconomisch als milieutechnisch, en ruimtelijke kwaliteit zijn hierbij sleutelbegrippen. De aanpak sluit aan op de Visie Greenport Westland 2020.

Momenteel wordt in Westland veel geïnvesteerd in schaalvergroting en herstructurering van glastuinbouwbedrijven. Deze ontwikkeling wil de gemeente zo goed mogelijk faciliteren. Daarom zijn deze beleidsnota en het uitvoeringsplan opgesteld, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de belangenbehartigingsorganisaties LTO Glaskracht, VNO-NCW, Stichting Herstructurering Westland en Stichting Woningen Buitengebied Westland.

Categorieen:
Westland Algemeen