Archief
WOS

Wat vinden de partijen in Midden-Delfland van verkiezingsthema's?

De WOS ging de straat op en vroeg inwoners uit de hele regio wat zij belangrijke verkiezingsthema's vinden. Dat zijn Wonen, Kennisontwikkeling, Vergroening, Zorg en Economie. In de verkiezingsprogramma's zijn we op zoek gegaan naar wat de partijen die meedoen aan de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 daarvan vinden. De partijen staan in alfabetische volgorde. Links naar de volledige verkiezingsprogramma's staan onderaan.

Wonen

CDA: Ontwikkeling van seniorenwoningen om de doorstroom te bevorderen. Meer gemengde woonvormen, bestaande uit woningen voor startende allenstaanden en stellen én kleinschalig wonen voor ouderen. Nieuwbouw binnen de dorpskernen en dus niet in het groene buitengebied. Grond die in bezit is van de gemeente zoals De Kreek in Den Hoorn, moet hiervoor worden ingezet. Herontwikkeling van bestaande locaties (en van vrijkomende bedrijfslocaties) behoort tot de mogelijkheden. Wellicht kunnen constructies waarbij de grond in erfpacht uitgegeven wordt, tegen een marktconforme prijs, bijdragen aan betaalbare woningen. Door de grond in erfpacht uit te geven in plaats van te verkopen wordt de aankoopprijs van een woning lager.

ChristenUnie: Bouwen buiten de dorpsgrenzen is ongewenst, net als het vervangen van openbare ruimte door woningen. Toekomstgericht woningbeleid voeren om de woningmarkt te stimuleren. Het woningbeleid moet gericht zijn op kansen voor starters en jonge gezinnen, waardig wonen voor ouderen en op betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen. Ook moet het beleid aansluiten op de verscheidenheid in de behoeften binnen de drie dorpen en wensen van de inwoners. In Schipluiden is behoefte aan woningen voor starters (inclusief startende gezinnen) en seniorenwoningen. Hetzelfde geldt voor Maasland. Het woonaanbod in Den Hoorn sluit redelijk goed aan bij de bevolkingssamenstelling. Wel zijn er onvoldoende betaalbare koopwoningen.Kijken naar de mogelijkheden van startersleningen en erfpacht (de koper koopt alleen de woning en niet de grond) om starters meer kansen te geven op de woningmarkt. Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen wooncoaches of doorstroompremies inzetten.

D66: Bij woningbouw de accenten verleggen naar het bouwen van huur- en koopwoningen voor starters en zorgen dat ouderen kunnen doorstromen, waardoor er meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor starters en gezinnen. Niet bouwen in het groen en een eerlijk aandeel van Midden-Delfland in de huisvesting van statushouders. Grenzen stellen aan het beleggen in meerdere woningen.

Mijn Partij: Meer starterswoningen bouwen, bijvoorbeeld met een ruime woonkamer en twee slaapkamers, naast toilet, douche en keuken in samenspraak met jongeren. De bedoeling is dat deze woningen ook starterswoning blijven. Er komen beperkingen aan de uitbreidbaarheid om doorstroming te bevorderen. Naast meer starterswoningen moeten er ook meer specifieke woningen komen voor senioren, om de doorstroming te bevorderen. Steun voor initiatieven als de knarrenhof. Een mogelijkheid is om leegkomende boerderijen om te bouwen tot appartementen, of groepswoningen. Of hier gebruik te maken van collectief particulier opdrachtgeverschap en particulier opdrachtgeverschap. Hiermee komt er meer variëteit in het woningaanbod, passend aan de wensen van de eigenaren.

OGP Niet bouwen in het groene buitengebied. Om in de dorpen meer woningen te kunnen bouwen, moeten er minder parkeerplaatsen worden aangelegd. Daarom moet ook worden geïnvesteerd in deelmobiliteit. Tijdelijke woningen kunnen op sommige plekken worden toegestaan: bijvoorbeeld tiny houses op braakliggende terreinen. Ook moeten woningen worden gerealiseerd voor nieuwkomers en statushouders. Tijdelijke, persoonsgebonden mantelzorgwoningen worden mogelijk gemaakt. Met tijdelijk maatwerk aan specifieke doelgroepen druk verlichten op de reguliere woningmarkt.

PvdA: Niet bouwen in het buitengebied. Omdat ruimte in de dorpskernen schaars is, moeten er minder grote, dure woningen in de dorpen gebouwd worden: die nemen de ruimte in van meerdere goedkopere woningen. De huidige woningvoorraad kan echter wel aangepast en vernieuwd worden, waarbij gestreefd wordt naar het maximaliseren van het aantal betaalbare woningen. Door goede doorstroommogelijkheden, bijvoorbeeld naar appartementen bij zorginstellingen, komen bestaande woningen weer beschikbaar voor jonge gezinnen. Tegen het plaatsen van tijdelijke woningen, zoals de containers voor de statushouders in Den Hoorn vanwege kwaliteit en woongenot.

VVD: Tegen bouwen in het groen, maar op de locaties die nog beschikbaar zijn in de dorpen zelf. Ook het eventueel verplaatsen van bedrijven die veel ruimte innemen naar industrieterreinen als de Harnaschpolder is een optie om nieuwe ruimte te creëren. Bouwen voor voornamelijk eigen inwoners en dan met name starters, middeninkomens en ouderen.

Kennisontwikkeling

CDA: -

ChristenUnie: Het huisvestingsprotocol voor de scholen (aantal klaslokalen) moet niet alleen gebaseerd zijn op het aantal leerlingen, maar ook het onderwijsconcept (visie) van de school. De huisvesting van de scholen moet in samenspraak met de scholen gebeuren. Scholen ondersteunen om de gevolgen van bezuinigingen op bijvoorbeeld bibliotheken en sportcoaches op te vangen. Geen bezuinigingen op het lokaal onderwijsbeleid.

D66: Iedereen moet gelijke kansen krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Daarom is er extra aandacht voor kwetsbare leerlingen. De gemeente moet daarnaast helpen bij de vorming van integrale kindcentra. Dit zijn gedeelde locaties van kinderopvang, voorschoolse educatie en de basisschool. In Schipluiden is leegstand van schoolruimte en daar wordt gekekn naar de juiste invulling of multifunctioneel gebruik.D66 wil minstens 3 uur bewegingsonderwijs op de basisschool, waarvan minimaal 2 uur gegeven door een vakdocent. Samenwerking met lokale sportverenigingen is mogelijk.

Mijn Partij: Niet alle basisscholen weten bij passend onderwijs subsidiebronnen te vinden. De gemeente zou dat zelf moeten aanbieden aan de kinderen van Midden-Delfland, of in elk geval de scholen te attenderen op de mogelijkheden. Schooltuinen herinvoeren.

OGP -

PvdA: -

VVD: -

Vergroening

CDA: Bij verduurzaming moet de nadruk liggen op het verder verduurzamen van de tuinbouw, woningbouw en industrie. Daarbij hoort een betere samenwerking met ondernemers om aan de duurzaamheidsopdracht te voldoen.

ChristenUnie: Af van olie, aardgas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Meer geothermie en gebruik van restwarmte. Grote lege daken dienenwaar mogelijk zonnepanelen te krijgen. Geen hoge windmolens binnen de gemeente én geen gaswinning op de NAM-locatie in Maasland.

D66: Midden-Delfland moet meer doen aan energiebesparing, een warmtenet en zonne-energie. Verder is de ambitie dat Midden-Delfland in 2040 aardgasvrij is en een groot deel van de gebouwen moet dan voorzien van zonnepanelen. De gemeente neemt een actievere rol in de communicatie over de doelen en de strategie. Ook andere bronnen stimuleren, zoals geothermie. Hittestress tegengaan, door groene daken en groene parkeerplaatsen. Inwoners stimuleren om verharding in de openbare ruimte en in tuinen te vervangen door groen.

Mijn Partij: Gasloos bouwen waar het kan, maar van het gas af gaan/zijn in 2050 gaat niet lukken.Meer zonnepanelen op daken. Grote windmolens passen niet in het landschap en kunnen in verband met vliegveld Rotterdam-The Hague Airport niet. Zeer kleinschalige windmolens passend in het landschap moeten wel mogelijk zijn.

OGP Groene woonomgeving. Daarbij wordt geïnvesteerd in variatie en diversiteit. In de openbare ruimte worden meer bloemen, kruidenrijke grassen en fruitbomen geplant. Ook wordt gekeken naar verticaal groen, natuurvriendelijke oevers en bloemrijke bermen aan. Voor elke boom die wordt gekapt, keert er een terug. Meer groene voor- en achtertuinen. Dit kan bijvoorbeeld via operatie Steenbreek en het Nederlands kampioenschap tegelwippen.Gaan voor CO2-neutraal Midden-Delfland. In het buitengebied mogen géén grote windturbines en géén grootschalige zonnevelden in Midden-Delfland. Geothermiebronnen kunnen, mits veilig, goed ingepast en niet schadelijk voor het landschap. In 2050 zijn alle woningen in Midden-Delfland aardgasvrij. Huiseigenaren worden geactiveerd bij de transitie en het aanpassen van hun woning. Meer zon en groen op de daken. Alle daken moeten worden benut, zeker ook de daken van kantoren en bedrijven. Dit is een standaard vergunningsvoorwaarde.

PvdA: Het groenbeleidsplan per kern opnieuw evalueren, in samenwerking met de bewoners. Dit betreft niet alleen bomen, struiken en perken, maar ook trapvelden en andere speelplaatsen.Niet alleen kijken naar de gebruikswaarde van de natuur maar ook naar het behouden van de zelfstandige waarde. Niet overal hoeft economische winst uitgehaald te worden. De rust en weidsheid van het gebied moet behouden blijven. Meer aandacht voor energiebesparing met oog op betaalbaarheid, waarbij isolatie van slecht geïsoleerde woningen de meeste winst oplevert, ook via lagere energiekosten van de bewoners. Daarnaast kan Midden-Delfland nog veel meer schone elektriciteit worden opgewekt via zonnepanelen op daken. Het gebied is rijk aan aardwarmte en daarnaast kan er wellicht aangesloten worden op warmtenetten in buurgemeenten. Afspraken maken met bewoners en corporatie(s) over maatregelen om hemelwater af te voeren, zoals het niet betegelen van tuinen. De gemeente moet bij de aanleg van parkeerplaatsen kiezen voor groene parkeerplaatsen.

VVD: Geen plaats voor (grote) windmolens of zonnepanelenvelden, omdat dit niet past in het open landschap. Wel positief tegenover geothermie. Bij warmtetransitie is het belangrijk dat het voor iedereen realistisch en betaalbaar blijft. Het mag niet leiden tot sterk toegenomen woonlasten. Woonlasten neutraal is hierbij het credo.

Zorg

CDA: Ondanks stijgende kosten, vanwege het toenemend aantal zorgbehoevenden aandacht blijven houden voor het beschikbaar hebben van voldoende capaciteit. Meer ambulante jeugdhulp die zo dicht mogelijk zit op de leefwereld van kinderen. Huisbezoeken van welzijnsmedewerkers aan ouderen blijven ondersteunen en stimuleren. Ook is het van cruciaal belang dat kleinschalige maatschappelijke initiatieven door de gemeente worden ondersteund en aangemoedigd.

ChristenUnie: Zorg dichtbij is organiseren op een menselijke schaal, bereikbaar en met een menselijk gezicht. Denken vanuit de zorgvraag van burgers. Meer respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die, soms zonder dat ze het zelf weten, mantelzorger zijn geworden. Een inclusieagenda opstellen voor Midden-Delfland om zo werkelijke stappen te zetten naar de inclusieve samenleving. Preventie krijgt een belangrijke plek in lokale gezondheidsbeleid bij verslavingen (drank, drugs, gokken). Strijd tegen drankmisbruik voeren samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Belangrijk aandachtspunt is ook de alcoholverslaving als gevolg van eenzaamheid. Vroegtijdig signaleren door de (directe) omgeving en/of (betrokken) instanties kan erger voorkomen.

D66: Inwoners van Midden-Delfland moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven. Investeer in een sterke sociale basis in de gemeente, voor wie hier geboren is en voor nieuwkomers. Een sociale basis van informele en immateriële voorzieningen maakt dat formele zorg niet altijd meteen nodig is. Een woonvoorziening voor ouderen in Den Hoorn onderzoeken en mensen met een handicap zo lang mogelijk thuis laten wonen. Ruimte, vertrouwen en minder administratiedruk voor mensen die in de zorg werken. Bijvoorbeeld door minder vaak een indicatie op te vragen of minder indicatoren op te stellen bij het afsluiten van contracten met zorgaanbieders. Onnodige bureaucratie en kosten voorkomen door goede samenwerking tussen gemeentelijk gefinancierde zorg, zorgverzekeringswet en zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

Mijn Partij: Door zowel de gemeentelijke kant als de inkomenskant in de zorg met elkaar te combineren, kunnen we de budgettair én maatschappelijk meest verantwoorde scenario’s vaststellen.Het streven is om het huidige voorzieningen niveau in stand te houden met het beschikbare budget. Er komt een visie en beleid voor ouderen.

OGP Initiatieven steunen voor het vergroten van de zelfredzaamheid en het gevoel van verantwoordelijkheid. Het gaat dan ook om sociale voorzieningen als de Mus. De gemeente moet het sociale vangnet van de inwoners vergroten. Mensen die het moeilijk hebben, krijgen steun vanuit hun directe omgeving. Mensen die het echt nodig hebben, krijgen steun vanuit de gemeente. Terugleiden van hoogcomplexe zorg naar het Rijk. Midden-Delfland realiseert voorzieningen voor mindervaliden en mensen met een beperking.

PvdA: Snel regelbare zorg dicht bij de mensen. Voor betere zorg thuis zijn goede voorzieningen nodig. Denk aan een woning waarbij toilet en douche goed te bereiken zijn met de rolstoel, een gelijkvloerse woning, een ruime slaapkamer waar niet alleen een zorgbed in past maar waar ook ruimte is voor de zorgverlener om te werken. Stimuleren van kleinschalige beschermde woonvormen voor kwetsbare groepen als zelfstandig wonen niet meer kan. Gemeenten moeten zelf het Wmo-beleid en de tarieven kunnen bepalen. Instellen van een ouderenzorgteam zoals het jeugdzorgteam. Zelfredzaamheid van ouderen stimuleren, zowel in wonen, inkomen, leven en recreatie. Dit kan bijvoorbeeld door ouderen te helpen meer en langer te bewegen.

VVD: Midden-Delfland moet een gemeente blijven waarin mensen zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Mensen die tijdelijk of permanent niet (volledig) zelfstandig kunnen functioneren, verdienen ondersteuning, is vanzelfsprekend. Passende zorg is hierbij belangrijk. De uitvoering van de jeugdzorg en de Wmo blijft beperkt tot een zo efficiënt mogelijke uitvoering van de door het Rijk opgelegde taken, tegen de laagst mogelijke kosten. In dat kader dient alleen te worden voorzien in noodzakelijke zorg.

Economie

CDA: Binnen de mogelijkheden van de (Europese) aanbestedingsregels maximaal gebruik maken van de mogelijkheid om aanbesteed werk uit te laten voeren door lokale ondernemers. In de drang naar meer woningen is er veel druk op transformatie en uitplaatsing, maar dat mag niet leiden tot het verdwijnen van de lokale bedrijvigheid. Kruising Oude Veiling-Kerkweg-Maassluisweg in Maasland aanpakken, om zo de verkeerssituatie voor met name fietsers veiliger te maken. Verlaging van de parkeernorm draagt bij aan de betaalbaarheid van woningen. Hierbij zou een proef met deelauto’s en maatwerkvervoer bijvoorbeeld ruimte kunnen bieden.

ChristenUnie: Lokale ondernemers ondersteunen door wet- en regelgeving te vereenvoudigen, door zoveel als mogelijk belemmeringen weg te nemen en door groei van bedrijven mogelijk te maken. Waar groei ruimtelijk niet mogelijk is, kan bedrijfsverplaatsing de oplossing zijn. Initiatieven steunen voor de verbetering van de logistiek en de ontwikkeling van streekproducten en ook steun voor nieuwe kleinschalige coöperaties. Actief gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om zzp’ers te ondersteunen.

D66: Bedrijven in Midden-Delfland moeten een plek behouden. Als groeiende bedrijven geen passende huisvesting binnen de gemeentegrenzen kunnen vinden, moeten bedrijven via Metropoolregio Rotterdam- Den Haag en andere regionale samenwerkingsverbanden binnen de regio iets vinden. Zo blijft de werkgelegenheid behouden in de regio. Door ondernemers mogelijkheden te geven en vrij te laten, gebruikt de gemeente hun creativiteit optimaal. Zo komt er meer werkgelegenheid en de mogelijkheid dat iedereen kan bijdragen aan de samenleving.

Mijn Partij: Er mogen geen faciliteiten buiten de dorpscentra worden ontwikkeld. Gebruik van flitsvergunningen mogelijk maken. Invoeren van gemengde bestemmingen voor straatdelen in de gemeente. Ook de locatie aan de Maaslandse Poort, die volledig voor recreatie is, zou een bredere bestemming kunnen krijgen, zoals bijvoorbeeld kleine bedrijven. Zzp'ers krijgen hulp en locaties en huisvesting van deze groep ondernemers dienen te worden gestimuleerd.

OGP We kiezen bewust voor kleinschalige kringlooplandbouw. Streven naar samenwerking met natuurorganisaties. We belonen boeren structureel voor natuurbeheer en landschappelijke diensten. Invoering van toeristenbelasting, Bezoekers leveren daarmee een bijdrage aan ons gebied. We stimuleren deelvervoer, zoals deelauto’s, deelfietsen, deelscooters en misschien zelfs deelbakfietsen.

PvdA: De boerenbedrijven moeten werk kunnen blijven uitvoeren op een verantwoorde, economisch rendabele manier, met inachtneming van dierenwelzijn, milieu en weidevogels. Jonge werklozen intensief begeleiden, om vele jaren werkloosheid te voorkomen. Werklozen zonder startkwalificatie niet opgeven. Als mensen die lang werkloos zijn in Midden-Delfland zelf betekenisvol werk kunnen krijgen, dan moet dat gebeuren. Statushouders met een vakopleiding die voldoende Nederlands spreken moeten dringend naar de arbeidsmarkt worden begeleid.

VVD: Lokale ondernemerschap in de kernen stimuleren door zo min mogelijk beperkende wet- en regelgeving op te leggen. Door openingstijden ruimhartig toe te staan. In het buitengebied moeten boeren de gelegenheid krijgen om zich aan te passen naar een nieuwe economische werkelijkheid. De transformatie van het traditionele boerenbedrijf naar toerisme en andere vormen van passend gebruik van het boerenbedrijf en het landschap mogelijk maken. Initiatieven daartoe van bedrijven en burgers aanmoedigen, maar er moet wel plaats blijven voor gangbare melkveebedrijven zonder tweede tak.

De volledige verkiezingsprogramma's:
- CDA
- ChristenUnie
- D66
- Mijn Partij
- OGP
- PvdA- VVD

Kijk ook het WOS-lijsttrekkersdebat van Midden-Delfland: