Archief

Buurtschap als buffer tussen nieuwe Driesprong en oud-Kwintsheul

Als er de komende jaren zo'n 200 woningen worden gebouwd bij de Driesprong in Kwintsheul, moet er aan de zuidzijde een 'buurtschap' komen als buffer tussen het 'oude' en 'nieuwe' dorp, moet de afwikkeling van het gemotoriseerd verkeer via de Mariëndijk en de Van Buerenlaan gebeuren en moet er een ecologische zone door de nieuwe wijk lopen die de Gantel met de Holle Watering verbindt. Maar bovenal moet er in fases vraaggestuurd gebouwd worden: woningbouw moet bijdragen aan het oplossen van een specifiek lokaal vraagstuk op de woningmarkt.

Dit staat in de concept-structuurvisie over het bouwplan Driespong, die de komende zes weken ter inzage ligt. Het afgelopen half jaar is de visie ontwikkeld, waarbij bewoners en grondeigenaren hun zegje hebben kunnen doen. De gemeente heeft in 2017 een voorkeursrecht op de locatie gelegd om de regie over de woningbouw te kunnen houden, maar die loopt eind februari volgende jaar af. Daarom is een structuurvisie, voorloper van een bestemmingsplan, noodzakelijk.

Kwintsheul heeft een eenzijdige woningvoorraad (veel eengezinswoningen) en kent weinig doorstroming. Er is sprake van een mismatch tussen vraag en geschikte woningen. Het gevolg is dat jongeren het dorp verlaten wat het voorzieningenniveau in het dorp onder druk zet. In de bewonersbijeenkomsten was het overwegende geluid dat De Driesprong vooral voor Heulenaren bedoeld zou moeten zijn. Maar de opstellers van de structuurvisie stellen dat de gemeente daar niet op kan sturen, omdat woningbouw binnen de gemeente bedoeld is voor alle inwoners.

Initiatieven moeten daarom aantonen dat er lokale vraag is. De vraag naar woningen moet van binnen de gemeente afkomstig zijn, maar idealiter bijdragen aan het op gang brengen van doorstroming in Kwintsheul of woningen bieden voor Heulse senioren en/of jongeren. Er moet een gemengde woonbuurt ontstaan, zonder een te grote concentratie van één woningtype.

Uitzondering daarop is het 'buurtschap'. In de klankbordgroepen is dit gebied aangewezen als een bijzondere gebied tussen het 'oude' en 'nieuwe' dorp, waarbij rekening moet worden gehouden met de bestaande, losstaande woningen. Rijtjeshuizen liggen dan niet voor de hand. Dit gebied leent zich bij uitstek voor senioren, aldus de visie. Aan de noord- en oostzijde van het plangebied zouden zogeheten uitplaatswoningen moeten komen als buffer tussen de nieuwbouwwijk en het glastuinbouwgebied.

Voor wat de ontsluiting richting de dorpskern betreft ligt de nadruk op de fiets. De Vorkotterstraat zou een fietsstraat moeten worden en fietsers zouden ook gebruik moeten kunnen maken van de Snoekbaars en de Pastoor Vinkesteynstraat. Voor gemotoriseerd verkeer wordt een ontsluitingsweg aangelegd die begint bij de Mariëndijk en via een grote boog via de huidige Driesprong naar de Van Buerenlaan loopt. Overigens moet dan nog wel gekeken worden of de kruising van de Mariëndijk met de Kerkstraat/Middel Broekweg het toegenomen verkeer dan nog wel goed aan kan.

De gemeente verwacht de definitieve structuurvisie januari 2020 te kunnen vaststellen, waarna er eind dat jaar een bestemmingsplan kan liggen. Zonder tegenwind zou dan in de loop van 2021 begonnen kunnen worden met de bouw van de eerste woningen.

Categorieen:
Politiek