Archief

CBS: Het gaat slecht met de weidevogels

Het aantal weidevogels in Nederland is in een duikvlucht beland. Van veel soorten is het aantal sinds 1990 behoorlijk afgenomen. Vooral de scholekster en veldleeuwerik zijn in aantal gedaald. Maar ook andere tot voor kort veel voorkomende weidevogels doen het slecht. Het aantal kuifeenden is wel toegenomen. Dat concluderen het CBS en Sovon Vogelonderzoek Nederland na een cijferanalyse.

De gruttostand is sinds het begin van de '90 gehalveerd. De scholekster en veldleeuwerik zijn met 60 procent afgenomen. De kievit en gele kwitstaart deden het goed tot aan de eeuwwisseling, maar daarna is ook een daling te zien in de populatie van de vogels. Bij de tureluur was zelfs een stijging te zijn.

Volgens het CBS en Sovon moet de oorzaak gezocht worden in schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Er wordt steeds vroeger gemaaid en daardoor raken nesten beschadigd. Ook door uitbreiding van steden en de daarbij horende uitbreiding van het wegennet zorgen voor verstoring van het broedgebied.

De gemeente Midden-Delfland zet zich intensief in om de weidevogelstand op peil te houden en zelfs te vergroten. In 2014 tekenden vijf partijen een weidevogelpact om de weidevogels in het gebied beter te beschermen. Ook is onlangs een weidevogeltelling geweest. Die resultaten zijn nog niet bekend.