Archief

Bodem bij oude raadhuis verontreinigd

De bodem bij het oude raadhuis aan de Herenstraat in Naaldwijk is ernstig verontreinigd. Dit blijkt uit een verkennend milieukundig bodemonderzoek, dat vorig jaar is uitgevoerd in verband met de voorgenomen verkoop van dit oude raadhuis door de gemeente Westland.

Gebleken is, dat de bodem (grond en grondwater) plaatselijk sterk verontreinigd is met minerale olie en/of een teerachtige substantie. Op deze locatie is volgens de onderzoekers sprake van een 'geval van ernstige bodemverontreiniging', zoals beschreven in de Wet bodembescherming. Hiervoor geldt een saneringsnoodzaak.

Ter onderbouwing wordt tevens geconcludeerd dat de bovengrond matig tot sterk verontreinigd is met zware metalen. De totale hoeveelheid sterk verontreinigde grond bedraagt vermoedelijk meer dan 25 kubieke meter. De matig tot sterke verontreiniging overschrijdt waarschijnlijk de perceelgrens.

Aanbevolen wordt om nader bodemonderzoek uit te voeren om de ernst en omvang van de verontreiniging te bepalen. Daarnaast wordt aanbevolen om de grond rondom de fietsenstalling te onderzoeken op het voorkomen van asbest.

De gemeente heeft in afwachting van de behandeling van het verkoopplan in de gemeenteraad nog geen nadere stappen ondernomen.