Archief

College Westland kiest voor Blankenburgtunnel

Het college van B en W van Westland stelt de gemeenteraad voor om minister Schultz van Infrastructuur te adviseren te kiezen voor de Blankenburgtunnel. De commissie Ruimte van de raad praat dinsdagavond over de nieuwe oeververbinding, de raad zelf formuleert het advies dinsdag 22 november.

Het college meent dat nut en noodzaak voor een snelle aanleg van een nieuwe westelijke oeververbinding worden onderschreven en dat de te kiezen variant draagvlak in de samenleving moet hebben. Als de onderzoeken naar de effecten van een tunnel voor het Westland en het algemeen maatschappelijk belang in ogenschouw worden genomen, dan geeft het college de voorkeur aan de Blankenburgtunnel.

Daarbij wordt aangetekend dat de zogeheten middendoorvariant geen optie is vanwege de inbreuk op landschappelijke waarden en het ontbreken van draagvlak. Daarom zal de variant waarbij het tracee van de Blankenburgtunnel langs de Krabbeplas komt te liggen moeten worden gekozen. Het college spreekt zich er niet over uit of dat de westelijke of oostelijke variant moet zijn.

Mocht de minister toch voor de Oranjetunnel kiezen, dan moet er een integratie met de Hoekse Baan komen en moet bij de aansluiting op de A20 rekening worden gehouden met het 3-in-1 project en het project Honderdland.

Tot slot stelt het college dat ongeacht de keuze de effecten op het onderliggende wegennet adequaat in beeld moeten worden gebracht. Problemen die onstaan in de ontsluiting van de Greenport Westland, in het bijzonder de druk op de Veilingroute, dienen via een bestuursovereenkomst te worden opgelost.

Categorieen:
Westland Algemeen